‘Oan A.Campbell, yn freonskip, J.Brouwer’

‘Oan A.Campbell, yn freonskip, J.Brouwer’, dedication in: J. Brouwer, Drama’s yn duodecimo : kriich en kreauwerij yn Fryslan. 1959. (‘To A.Campbell, in friendship’) ‘Mei freonlike groetenis, J. Brouwer, 30-1-1953’, dedication in De Fryske fjouwerrigel. 1953. (‘With kind regards’)